• 1.
  Informacje ogólne
  W przypadku wszystkich naszych umów obowiązują bez wyjątków poniższe warunki, także jeżeli nie zostało to osobno uzgodnione na piśmie. Zawarcie umowy stanowi w każdym razie ich akceptację i zgodę na ich stosowanie. Warunki handlowe – obojętnie jakiego rodzaju – które są sprzeczne z naszymi OWH, są w pełnym zakresie nieskuteczne, niezależnie od tego, w jakiej formie zostały nam one podane do wiadomości. Odstępstwa od naszych OWH wymagają naszego pisemnego potwierdzenia pod rygorem nieskuteczności prawnej. Także uzgodnienie dotyczące rezygnacji z wymogu zachowania tej formy wymaga formy pisemnej. Przemilczenie odmiennych OWH nie oznacza zgody na nie.
 • 2.
  Oferty | ceny| treść umowy
 • 2.1
  Nasze oferty obowiązują przez 60 dni po ich złożeniu, z zastrzeżeniem zmian zgodnie z punktem 2.5.
 • 2.2
  Dane w naszych katalogach są niewiążące (patrz także punkt 3).
 • 2.3
  Wszystkie ceny są podane w euro bez podatku obrotowego. Jeżeli nie uzgodniono inaczej, ceny aktualne w dniu zawarcia umowy są rozliczane zgodnie z naszym aktualnym cennikiem. Ceny obowiązują loco zakład, bez opakowania i załadunku. O ile zostały uzgodnione dostawa i dostarczenie, ceny nie obejmują rozładunku i transportu do miejsca montażu. Ryzyko i korzystanie przechodzą na drugą stronę umowy w momencie przesyłki. Dostawa następuje więc zawsze loco zakład.
 • 2.4
  Terminy dostaw oraz terminy są wiążące wówczas, gdy zostały przez nas pisemnie zapewnione. Zobowiązanie to wygasa, jeżeli druga strona umowy w późniejszym czasie dokona zmian zamówienia lub jeżeli wystąpią przeszkody, na które nie mamy wpływu, np. siła wyższa lub opóźnione dostarczenie przez poddostawców.
 • 2.5
  Zmiany gospodarcze
  W przypadku wystąpienia nowych okoliczności, na które nie mamy wpływu, takie jak surowce, podatki, taryfy wynagrodzeń, różnice kursowe, strajk, wojna, ataki terrorystyczne, blokady, pożar, klęski żywiołowe lub przypadki innej siły wyższej, jesteśmy uprawnieni do odpowiedniego dostosowania naszych ofert i zleceń. Obowiązuje to w szczególności przypadku zmian np. cen aluminium lub miedzi rzędu powyżej 10%. W takich przypadkach także po zawarciu umowy jesteśmy uprawnieni do dostosowania naszych cen | terminów.
 • 3.
  Konstrukcja i dobór
  Wybór i wymiarowanie określa konstruktor klienta, ponieważ nie znamy warunków konstrukcyjnych, takich jak miejsce oraz rodzaj eksploatacji. Na życzenie służymy pomocą podczas wyboru i wymiarowania, a także sporządzamy rysunek podzespołów oraz obliczenia na podstawie Państwa parametrów wydajnościowych jako propozycję. Ten rysunek wraz z listą części muszą Państwo sprawdzić i zatwierdzić. Sprawdzony i zatwierdzony przez Państwa rysunek stanowi podstawę do wykonania i wstępnego montażu.
 • 4.
  Zmiany techniczne w czasie trwania umowy
  Jesteśmy uprawnieni do dokonywania zmian technicznych po zawarciu umowy, jeżeli nie wpłynie to na umownie uzgodnioną wydajność
 • 5.
  Gwarancja i odpowiedzialność
 • 5.1
  Okres gwarancji wynosi bez wyjątku 1 rok. Zmiany tego okresu wymagają naszego wyraźnego zapewnienia na piśmie.
 • 5.2
  Aby zagwarantować bezpieczne działanie, konieczny jest przebieg próbny pod obciążeniem lub próba w trybie rzeczywistym (zgodnie z Państwa parametrami konstrukcyjnymi). Nasze przebiegi próbne przeprowadzamy w trybie jałowym, ale bez obciążenia, odpowiednio do warunków montażowych panujących u klienta. Przebiegi próbne u Państwa są konieczne, aby poprzez dokładny montaż uzyskać nienaganną geometrię montażową i wykluczyć czynniki zakłócające działanie. Za szkody wynikające z tego, że nie zostały przeprowadzone u Państwa próbne przebiegi pod obciążeniem lub w trybie rzeczywistym, nie ponosimy odpowiedzialności. Ponadto nie odpowiadamy – bez naszego pisemnego zapewniania – w przypadku montażu naszych produktów we wszystkich rodzajach pojazdów na lądzie, wodzie i w powietrzu.
 • 5.3
  Druga strona umowy jest zobowiązana do sprawdzenia wykonanej przez nas usługi po dostarczeniu i poinformowania nas pisemnie o ewentualnie istniejących wadach niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 14 dni. Jeżeli po upływie tego okresu nie nastąpi zgłoszenie wady, wykonane przez nas dostawy oraz wyświadczone przez nas usługi uznaje się za zatwierdzone. Roszczenia z tytułu gwarancji oraz roszczenia odszkodowawcze są wykluczone,– jeżeli nie nastąpi terminowe zgłoszenie wady.
 • 5.4
  1.1. Nasza odpowiedzialność jest ograniczona do działania umyślnego i rażącego niedbalstwa. Odpowiedzialność za drobne niedbalstwo, odszkodowanie za szkody następcze i majątkowe, nieosiągnięte oszczędności, utratę odsetek oraz za szkody wynikające z roszczeń osób trzecich wobec drugiej strony umowy są wykluczone.
 • 5.5
  Produkty mechatroniczne
  Szczególnie w przypadku zastosowań na otwartej przestrzeni występuje podwyższone obciążenie przez czynniki środowiskowe. W przypadku usterki wymagamy udokumentowanej analizy przyczyn – np. czynników otoczenia lub błędów produktu.
 • 5.6
  Usunięcie wad
  Jeżeli wada produktu zostanie przyjęta, konieczne jest niezwłoczne odesłanie do nas produktu wraz z dokumentacją błędu. Państwa analiza przyczyn stanowi podstawę naszych badań laboratoryjnych i unikania błędu w przyszłości. Koszty transportu pokrywa nadawca.
 • 6.
  Zastrzeżenie własności
 • 6.1
  Zastrzegamy sobie własność towaru do momentu całkowitej zapłaty ceny.
 • 6.2
  Druga strona umowy jest zobowiązana do starannego obchodzenia się z towarem w okresie obowiązywania zastrzeżenia własności. O ile są konieczne prace konserwacyjne i przeglądy, druga strona umowy jest zobowiązana do ich regularnego przeprowadzania na własny koszt.
 • 6.3
  Zastrzeżenie własności nie traci swej mocy, jeżeli dostarczone przez nas przedmioty umowy zostaną zamontowane. Druga strona umowy nie jest uprawniona do zbycia przedmiotów umowy, dopóki istnieje zastrzeżenie własności.
 • 7.
  Miejsce wykonania umowy | Wybór prawa | Właściwość miejscowa sądu
  Miejscem wykonania umowy w przypadku wszelkich stosunków umownych jest wyłącznie A-6890 Lustenau. Obowiązuje wyłącznie austriackie prawo z wyjątkiem konfliktów prawnych. Wyłącznym sądem właściwym w przypadku wszelkich sporów prawnych wynikających pośrednio i bezpośrednio z naszych stosunków handlowych i umów jest sąd właściwy dla A-6800 Feldkirch.
 • 8.
  Klauzula rozdzielności
  Jeżeli poszczególne postanowienia tych OWH są lub staną się całkowicie lub częściowo nieskuteczne, nie narusza to ważności pozostałych postanowień. Całkowicie lub częściowo nieskuteczne uregulowanie zostanie zastąpione takim uregulowaniem, które jest możliwie jak najbardziej zbliżone do ekonomicznego celu nieskutecznego uregulowania.
Przewiń do góry